[Home] [Didattica] [Clubs] Classifica [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [1998] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al 21/06/1999. Updated to 06/21/1999

  Socio          Club    Tessera  Grado Punti

  Enzo Pedrini      Milano     20  IV Dan  399
  Jorn Sun Woo*      Milano     388  IV Dan  361
  Arai Kozo        Milano     336  IV Dan  360

  Ramon Soletti      Milano      2 III Dan  298
  Yoo Sung Che*      Milano     357 III Dan  273

  Cho Tae Wan (Ginmi)   Milano     356  II Dan  182
  Marco Vajani      Milano     32  II Dan  176
  Marvin Wolfthal     Chicago    9992  II Dan  135
  Enzo Burlini      Milano    9993  II Dan  127

  Imajo Junichi*     Milano     358  I Dan  99
  Roberto Morrison    Ascona     309  I Dan  52
  Oka Isamu        Milano      6  I Dan  32

  Giacomo Baizini     Milano     166  1 Kyu  -6
  Sergio Parimbelli    Berlino     26  1 Kyu  -25
  Gionata Soletti     Milano      4  1 Kyu  -26
  Maurizio Vitari     Milano      5  1 Kyu  -40
  Abe Keichiro      Milano      7  1 Kyu  -57

  Paolo Montrasio     Milano     173  2 Kyu -135
  Luigi (Gino) Tufano   Milano     18  2 Kyu -155
  Carlo Tibaldi      Milano     55  2 Kyu -169
  Neil Mitchison     Varese     227  2 Kyu -192
  Nicoletta Corradi    Milano     40  2 Kyu -199
  Francesca Mauri     Milano     165  2 Kyu -199

  Claudio Campetto*    Roma      125  3 Kyu -234
  Ivan Vigan˛*      Milano     92  3 Kyu -248
  Fulvio Savagnone    Roma     9995  3 Kyu -250
  Raffaele Rinaldi    Roma     9994  3 Kyu -260
  Mark Fricker*      Milano     46  3 Kyu -265
  Gigi Albieri      Milano     13  3 Kyu -272

  Alberto Mariani     Milano     253  4 Kyu -304
  Daniele Geremia*    Milano     169  4 Kyu -311
  Fernando Fernandez   Milano     152  4 Kyu -330
  Ivano Taldo       Milano     59  4 Kyu -332
  Stefano Cella      Milano     80  4 Kyu -334
  Gianni Dalla Giovanna  Bruxelles   317  4 Kyu -362

  Francesco Marigo    Milano     398  5 Kyu -405
  Francesca Antonacci   Milano     79  5 Kyu -440
  Andrea De Rosa     Milano     60  5 Kyu -450
  Carlo Nitsch      Napoli     374  5 Kyu -450
  Cesare Barioli     Milano    9991  5 Kyu -480

  Linda Poletti      Milano     70  6 Kyu
  Antonio Pandolfo*    Varese     345  6 Kyu
  Dimitri Sobrero     Genova     41  6 Kyu
  Alfio Rizzo       Milano     21  6 Kyu
  Luciano Ghelli     Milano     75  6 Kyu
  Sonia Brazzoli     Milano     12  6 Kyu
  Andrea Pecorari     Parma     147  6 Kyu

  Antoine Vanney     Milano     369  7 Kyu
  Liu Yan Ping*      Padova     368  7 Kyu
  Enrico Tognoni*     Milano     308  7 Kyu
  Alexandre Albore    Napoli     380  7 Kyu
  Antonino Di Leva*    Napoli     372  7 Kyu
  Alfonso Esposito*    Napoli     377  7 Kyu
  Tea Greco        Milano     93  7 Kyu
  Franco Squeri      Milano     86  7 Kyu
  Tiziano Gomiero*    Padova     304  7 Kyu

  Andrea Pasquino     Milano     148  8 Kyu
  Daniele Conti*     Parma     276  8 Kyu
  Massimiliano Baccanico Napoli     378  8 Kyu
  Enrico Braconi     Perugia    136  8 Kyu
  Agostino De Matteis*  Varese     198  8 Kyu
  Vincenzo PiserÓ     Busen     204  8 Kyu
  Alda Minicucci     Milano     81  8 Kyu

  Andrea Bertieri     Biella     190  9 Kyu
  Emiliano Di Gennaro   Napoli     371  9 Kyu
  Rosario Peluso*     Napoli     373  9 Kyu
  Giovanni Pezzino*    Palermo     23  9 Kyu
  Maurizio Carrozza    Milano     157  9 Kyu

  Flavia Graglia     Milano     87  10 Kyu
  Stefano Lettieri*    Napoli     382  10 Kyu
  Enrico Mariani     Milano     333  10 Kyu
  Luca Oriani       Milano     403  10 Kyu
  Aldo Podavini      Milano     383  10 Kyu
  Maurizio Suraci     Milano     129  10 Kyu

  Aldo Castellani*    Varese     118  11 Kyu
  Stefano Faiferri*    Padova     366  11 Kyu
  Aideen O'Malley*    Varese     293  11 Kyu
  Enrico Rossi*      Varese     230  11 Kyu

  Andrea Fiorenzato*   Padova     365  12 Kyu
  Carmelo Papale     Milano     404  12 Kyu
  Tiziano Polverino*   Padova     367  12 Kyu

  Ottavio Castellucci   Genova     278  13 Kyu
  Fabrizio DemattŔ*    Varese     117  13 Kyu
  Ivana Gaio       Busen      85  13 Kyu
  Umberto Giostra*    Bologna    141  13 Kyu
  Elio Orsenigo      Milano     71  13 Kyu
  Alberto Pavanello    Genova     279  13 Kyu
  Pietro Speroni*     Milano     361  13 Kyu
  Armando Traversa    Bari      315  13 Kyu

  Remo Chiosso      Torino     35  14 Kyu
  Dario Colombo      Milano     307  14 Kyu
  Marco Landi       Milano     329  14 Kyu
  Mario Serra       Milano     337  14 Kyu
  Edoardo Tagliani    Biella     197  14 Kyu

  Roberto Aielli     Pescara    362  15 Kyu
  Salvatore Azzarello   Biella     189  15 Kyu
  Pietro Angelo Ballicu  Milano     359  15 Kyu
  Massimo Catena*     Torino     303  15 Kyu
  Cristiano Gianni*    Milano     323  15 Kyu
  Cristian Sartori    Biella     193  15 Kyu
  Gianluigi Tabellini   Bologna    144  15 Kyu

  Paolo Capitelli     Bari      342  16 Kyu
  Lucia Collesei     Belluno     10  16 Kyu
  Cristiano Garbarini   Milano     405  16 Kyu
  Alessandro Mazzei*   Napoli     375  16 Kyu
  Ciro Minichini*     Napoli     381  16 Kyu
  Riccardo Vecchietti   Bari      319  16 Kyu
  Andrea Visalli*     Varese     231  16 Kyu
  Claudio Bezzi      Perugia    139  16 Kyu

  Giuseppe Colella    Napoli     379  17 Kyu
  Eugenio Ragone     Bari      311  17 Kyu
  Paolo Zanon*      Padova     140  17 Kyu

  Carlo Maria Peracchio  Milano     330  18 Kyu
  Vito Lavolpe      Bari      351  18 Kyu
  Carlo Sorrentino*    Napoli     376  18 Kyu

  Paolo Bizzarri     Busen      83  19 Kyu
  Gennaro De Santis    Bari      313  19 Kyu
  Andrea Graiff      Milano     322  19 Kyu
  Eugenio Nappi      Bari      314  19 Kyu
  Franco Pratesi     Firenze    344  19 Kyu
  Lorenzo Trillo     Bari      316  19 Kyu

  Marco Conte       Padova     386  20 Kyu
  Giuseppe Innamorato   Bari      354  20 Kyu
  Francesco Pavanello*  Genova     387  20 Kyu

  Gabriella Argalia    Busen      84  21 Kyu

  Thomas BonfÓ      Biella     257  22 Kyu
  Giovanni Bordignon*   Bari      339  22 Kyu
  Emanuele Cloro     Biella     262  22 Kyu
  Gabriele Coda Zabetta  Biella     206  22 Kyu
  Andrea Diotti      Busen      82  22 Kyu
  Elettra Marroccoli   Bari      318  22 Kyu
  Valeria Menichini    Milano     327  22 Kyu
  Doris Messina      Biella     270  22 Kyu
  Frederic Pascali    Bari      343  22 Kyu

  Robert Tagliacollo   Biella     192  23 Kyu
  Luca Tramontina     Biella     267  23 Kyu

  Samantha Abbiati    Milano     402  24 Kyu
  Barbara Colombo     Milano     228  24 Kyu
  Luigi Galati      Bari      350  24 Kyu

  Nicolangelo Andriola  Bari      399  25 Kyu
  Rosa Bellia       Biella     259  25 Kyu
  Chiara BonfÓ      Biella     258  25 Kyu
  Francesco BonfÓ     Biella     256  25 Kyu
  Paolo Borino*      Bari      346  25 Kyu
  Maria Colavito     Bari      401  25 Kyu
  Marco Demarchi     Biella     265  25 Kyu
  Giulia Gallo      Biella     269  25 Kyu
  Gualtiero Garbolino   Biella     260  25 Kyu
  Giovanni Macina     Bari      400  25 Kyu
  Saverio Montano     Milano     355  25 Kyu
  Gianmarco Nodaro    Biella     255  25 Kyu
  Gigi Porta       Milano     321  25 Kyu
  Federico Rebecchi*   Varese     332  25 Kyu

  Giacomo Balbo      Busen     112  27 Kyu

  Paolo Agostinelli    Torino     370  28 Kyu
  Luca Di Bartolomeo*   Pescara    363  28 Kyu
  Adriano Pietrangelo*  Pescara    364  28 Kyu
  Gianmario Saggia    Biella     263  28 Kyu
  Roberto Serra      Biella     191  28 Kyu

  Giuseppe Baggio*    Vicenza    172  30 Kyu
  Giuseppe Ba¨*      Venezia    266  30 Kyu