[Home] [Clubs] [Classifica] [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]

Commissione Tecnica

[Indice] [Ultima classifica] [1997] [1996] [1995] [Informazioni]

Classifica FIGG / IGA Ranking


Aggiornata al 15 gennaio 1997. Updated to January 15 1997

Nome         Tessera  Grado  Punti

Enzo Pedrini        20  IV Dan  301

Ramon Soletti        2 III Dan  278
Zhou Jian Lin       273 III Dan  233
Kato Madoka        296 III Dan  205

Marvin Wolfthal     9992  II Dan  135
Enzo Burlini       9993  II Dan  115

Alberto Rezza       28  I Dan  57
Roberto Morrison     309  I Dan  50
Marco Vaiani        32  I Dan  33
Oka Isamu          6  I Dan  11

Raffaella Giardino    113  1 Kyu  -35
Gionata Soletti       4  1 Kyu  -36
Sergio Parimbelli     26  1 Kyu  -49
Giacomo Baizini      166  1 Kyu  -50
Maurizio Vitari       5  1 Kyu  -54
Abe Keichiro        7  1 Kyu  -57

Luigi Tufano        18  2 Kyu -155
Francesca Mauri      165  2 Kyu -180
Carlo Tibaldi       55  2 Kyu -197

Charles Marin       295  3 Kyu -215
Claudio Campetto     125  3 Kyu -234
Ivan Viganò        92  3 Kyu -240
Alberto Ceresa      158  3 Kyu -242
Gianni Dalla Giovanna   317  3 Kyu -250
Mark Fricker        46  3 Kyu -250
Fulvio Savagnone     9995  3 Kyu -250
Zhang Lin Kun       306  3 Kyu -250
Ivano Taldo        59  3 Kyu -259
Nicoletta Corradi     40  3 Kyu -260
Raffaele Rinaldi     9994  3 Kyu -260
Neil Mitchison      227  3 Kyu -261
Gianluigi Albieri     13  3 Kyu -270
Paolo Montrasio      173  3 Kyu -270

Matteo Sisa        155  4 Kyu -365
Paolo Martino       56  4 Kyu -380

Daniele Geremia      169  5 Kyu -450
Ronald Van Uffelen    119  5 Kyu -450
Cesare Barioli      9991  5 Kyu -480
Gianluca Cataldi     275  5 Kyu -480
Fernando Fernandez    152  5 Kyu -480
Roberto Orsenigo      63  5 Kyu -489

Francesca Antonacci    79  6 Kyu
Luciano Ghelli       75  6 Kyu
Marco Quilici       272  6 Kyu
Dimitri Sobrero      41  6 Kyu
Alfio Rizzo        21  6 Kyu
Sonia Brazzoli       12  6 Kyu
Linda Poletti       70  6 Kyu

Massimo Mariani      116  7 Kyu
Sandro Missaglia     167  7 Kyu
Maurizio Ballabio     17  7 Kyu
Tea Greco         93  7 Kyu
Alberto Mariani      253  7 Kyu
Mario Orlandini      49  7 Kyu
Franco Squeri       86  7 Kyu
Giorgio Mariani      130  7 Kyu
Edoardo Galatola      43  7 Kyu

Dany Yazbeck       229  8 Kyu
Dino Mammola        42  8 Kyu
Enrico Tognoni      308  8 Kyu

Andrea Bertieri      190  9 Kyu
Tiziano Gomiero      304  9 Kyu
Alberto Mesina      294  9 Kyu
Vincenzo Piserà      204  9 Kyu
Jan Reister        301  9 Kyu
Alda Minicucci       81  9 Kyu
Andrea Pasquino      148  9 Kyu

Maurizio Carrozza     157  10 Kyu
Flavia Graglia       87  10 Kyu

Aideen O'Malley      293  11 Kyu
Lucia Tazzioli       44  11 Kyu
Agostino De Matteis   198  11 Kyu

Daniele Conti       276  12 Kyu

Umberto Giostra      141  13 Kyu
Enrico Pio Mariani    333  13 Kyu
Elio Orsenigo       71  13 Kyu
Roberto Ceccoli      171  13 Kyu

Paolo Brambilla      261  14 Kyu
Remo Chiosso        35  14 Kyu
Edoardo Tagliani     197  14 Kyu

Salvatore Azzarello    189  15 Kyu
Aldo Castellani      118  15 Kyu
Ilaria Gentilucci     305  15 Kyu
Andrea Pecorari      147  15 Kyu
Cristian Sartori     193  15 Kyu

Lucia Collesei       10  16 Kyu
Dario Colombo       307  16 Kyu

Alessandro Carini     268  17 Kyu
Ottavio Castellucci    278  17 Kyu
Alberto Pavanello     279  17 Kyu
Alessandro Zinani     280  17 Kyu

Gianluigi Tabellini    144  18 Kyu

Thomas Bonfà       257  22 Kyu
Gabriele Coda Zabetta   206  22 Kyu

Roberto Ferrari      277  24 Kyu
Giovanni Gilardi     274  24 Kyu

Rosa Bellia        259  25 Kyu
Valerio Blini       331  25 Kyu
Chiara Bonfà       258  25 Kyu
Francesco Bonfà      256  25 Kyu
Flavio Cassano      312  25 Kyu
Anna De Luca       326  25 Kyu
Gennaro De Santis     313  25 Kyu
Cristiano Gianni     323  25 Kyu
Andrea Graiff       322  25 Kyu
Marco Landi        329  25 Kyu
Isabella Manenti     324  25 Kyu
Massimo Manenti      325  25 Kyu
Elettra Marroccoli    318  25 Kyu
Valeria Menichini     327  25 Kyu
Eugenio Nappi       314  25 Kyu
Max Panaro        328  25 Kyu
Carlo Maria Peracchio   330  25 Kyu
Gigi Porta        321  25 Kyu
Rocco Eugenio Ragone   311  25 Kyu
Armando Traversa     315  25 Kyu
Lorenzo Trillo      316  25 Kyu
Augusto Trinetti     320  25 Kyu
Riccardo Vecchietti    319  25 Kyu

Mauro Merlo        250  26 Kyu

Gianmario Saggia     263  28 Kyu

Giuseppe Baggio      172  30 Kyu
Alessandro Banchetti    98  30 Kyu
Giuseppe Baù       266  30 Kyu
Giovanni Benesso     271  30 Kyu
Franco Branco       292  30 Kyu
Angelo De Blasio      58  30 Kyu
Nicola Gattafoni     161  30 Kyu
Giovanni Gobetti     297  30 Kyu
Enrico Jabara       254  30 Kyu
Aldo Kustrin        50  30 Kyu
Francesco Merola      57  30 Kyu
Giuliano Morosini     154  30 Kyu
Mauro Mucci        281  30 Kyu
Valter Pettinati      69  30 Kyu
Salvatore Riolo      151  30 Kyu
Marco Tentori       298  30 Kyu
Paolo Zanon        140  30 Kyu